Fredningstid og feste


Gravferd, fredningstid feste og festeavgift.

Fredningstid av gravstedet
Fredningstiden for både kistegravsted og urnegravsted er 20 år. Dette vil si at en fredet grav ikke kan benyttes om igjen før fredningstiden har utløpt. Også på et familiegravsted med to eller flere graver festet ved siden av hverandre, kan kun de ubenyttede gravene tas i bruk i fredningstiden.
 

Feste og festeavgift av gravsted
Avgift for kistegravsted: Når det opprettes en ny grav betales det ikke festeavgift for de første 20 år.
Dersom det reserveres en grav ved siden av (dobbeltgrav) betales det festeavgift på denne for 20 år. Når det settes ned urne eller kiste på et slikt familiegravsted fornyes festeavtalen for hele gravstedet og det betales festeavgift, slik at fredningstiden på 20 år opprettholdes.
 

Avgift for urnegravsted
Det betales ikke festeavgift for de første 20 årene. Dersom det settes ned ny urne før denne tiden har gått, betales det ikke festeavgift, men festeperioden forlenges med nye 20 år. Ved kremasjon betales kremasjonsavgift.
Festeren vil motta regning for betaling av gravstedet en tid etter seremonien. Kirkevergekontoret sender regningen.

Eks. på beregning av festeavgift (det er brukt satser som gjelder for år 2007):
 

Hva slags gravsted vil du ha? Hvor lang tid blir den festet for? Hvor lenge er den fredet? Hva betaler du?
Enkelt kiste-gravsted. 20 år. 20 år. Du betaler ingen ting nå, men etter 20 år betaler du for nye fem år dersom du velger å fornye feste av gravstedet.
Nytt dobbelt gravsted. 20 år. 20 år for det grav– nummeret som tas i bruk. Du betaler avgift for fem år av gangen for det gravnummeret som ikke tas i bruk. For det som tas i bruk påløper det festeavgift etter 20 år.
Urnegravsted. I 20 år etter siste urne–gravsetting (Plass til 4 urner). I 20 år etter siste urnegrav– setting.  
Kisten/urnen settes ned i et brukt dobbelt eller flerdelt kistegravsted. Hele festeavtalen blir forlenget slik at gravstedet blir festet i 20 år. Det grav nummeret som det nå blir satt ned urne/eller kiste i blir fredet i 20 år. Du betaler festeavgift for fem år om gangen fra første år.


Eksempel på beregning av festeavgift når en kiste eller urne skal settes ned i et eksisterende dobbelt kistegravsted i år 2009:

Det skal betales festeavgift fra 2009 til 2029. Før denne seremonien var det betalt festeavgift fram til år 2014. Differansen mellom år 2029 og år 2014 er 15 år. Festeavgiften er kr. 123,– pr. år pr. gravnummer. 15 år x 2 gravnummer x kr. 123,– er: 15 x 2 x 123 = 3690,–
 
 
Gravstedet festes første gang for 20 år med rett til fornyelse. Når det er gått 60 år etter siste gravlegging, kan gravfestet ikke fornyes uten spesielt samtykke fra Skedsmo kirkelige fellesråd. Bare en person kan stå som fester av en grav, og ingen kan gravlegges der uten festers samtykke. Når festeren dør, går dennes rett over til ektefelle eller nærmeste slekt i opp– eller nedadstigende linje. Det bør diskuteres på forhånd i familien hvem som skal stå som fester for å unngå uklarhet om bruken av gravstedet.

Når festeavtalen går ut, sender kirkekontoret ut skriftlig melding om dette. Det hender at slike varsler ikke når fram til rette person, dels på grunn av adresse– eller navneforandring, dels av andre grunner. Kommer brev i retur eller adressen mangler, blir det satt opp et varselkort på graven.
Har ikke festeren meldt seg innen 2 måneder, blir gravminnet fjernet og oppbevart i 6 måneder før graven blir slettet og gravminnet makulert.
Husk å melde fra til kirkevergen om adresse– eller navneforandring. Oppsigelse eller overdragelse av feste må gjøres skriftlig.

 

Tilbake
Del