Flesberg kirkelige fellesråd
Meny

Kirker og gravlunder

KALENDER

søndag 24 oktober
Svene kirke
søndag 31 oktober
Flesberg kirke
søndag 7 november
Lyngdal kirke
Svene kirke
søndag 14 november
Flesberg kirke
søndag 21 november
Svene kirke

Kirkegårdene i flesberg

Kirkegårdene i Flesberg

En orientering til deg som har eller vil få et forhold til kirkegården

 

 

 

 

Kirkegårdene i Flesberg

 

Til deg som skal sørge for gravferden

 

Etter gravferdslovens bestemmelser er det en person som skal sørge for gravferden. Dvs. at vedkommende skal bl.a. ta de nødvendige beslutninger om hvor den døde skal gravlegges hvis det er aktuelle valgmuligheter, hvilken gravferdshandling som skal velges og dessuten bestemme hvem som skal være ansvarlig eller fester for grav hvis den døde legges i ny grav.

I hvilken grad den som besørger gravferden skal respektere den avdødes ønsker er en vurderingssak, men når det gjelder kremasjon er en forpliktet til å følge avdødes ønske, dersom vedkommende har ytret seg for eller mot kremasjon.

Veiledning om hvem som kan sørge for gravferden kan gis av kirkekontoret.

 

Gravlegging av kiste skal normalt finne sted senest åtte dager etter dødsfallet og gravlegging av urne senest seks måneder etter dødsfallet.

 

 

Til deg som skal velge ny grav

 

Den som er hjemmehørende i Flesberg kommune kan få grav på hvilken som helst av kirkegårdene i kommunen. Det gjelder også selv om avdøde på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune mot slutten av livet.

De som ikke har vært beboere i kommunen kan gravlegges her etter nærmere avtale med kirkekontoret.

Valg av gravtype kan være avhengig av om gravferden skjer ved kremasjon eller ikke.

 

·       Ved gravlegging av kiste kan en enten velge enkel kistegrav eller festet gravsted.

 

·       En enkel kistegrav gir plass til en kiste og er fri for betaling så lenge den er fredet, dvs. i 20 år. Dersom det er ønske om å sette opp gravminne på graven, må den som sørger for gravferden oppnevne en ansvarlig for graven.

 

·      Et festet gravsted består vanligvis av to graver og gir derfor plass til to kister. Etter søknad kan det innvilges tre. Den graven som tas i bruk er fri for betaling så lenge den er fredet, dvs. i 20 år. De øvrige gravene festes fra første stund. Den som sørger for gravferden må oppnevne en fester for gravstedet.

 

·      Ved kremasjon kan en velge urnegrav. Den gir plass for fire urner og er fri for betaling så lenge den er fredet, dvs. i 20 år. Det er ikke anledning til å feste flere urnegraver sammen. Dersom det er ønske om å sette opp gravminne på graven, må den som sørger for gravferden oppnevne en ansvarlig for graven.

 

·      Ved kremasjon kan en også velge anonym grav. Da kan det ikke settes opp gravminne og gravens nøyaktige plassering vil bare være kjent for kirkegårdsadministrasjonen.

 

Alle graver, unntatt de anonyme, kan beholdes delvis som frigraver og delvis som festede graver inntil 60 år etter siste gravlegging. Festeavgift forfaller til betaling hvert 10.år.

 

Grav kan ikke forhåndsfestes. Feste av grav kan bare skje ved dødsfall.

 

 

Til deg som ønsker å benytte eksisterende gravsted

 

Når det er ønske om å bruke et eksisterende gravsted, må den som sørger for gravferden først og fremst innhente samtykke fra festeren av gravstedet. Dersom det er festeren av gravstedet som er død, skal den som sørger for gravferden gi samtykke til bruk.

Forutsetningen er i alle tilfeller at det er en ledig grav. Dvs. en grav som ikke er brukt eller er så gammel at den ikke lenger er fredet, for kistegrav og urnegrav 20 år gammel.

Et eksisterende gravsted kan festes i 10 års perioder i inntil 60 år etter siste gravlegging.

 

 

Til deg som er fester av et gravsted

 

Du har rett å stelle gravstedet og plikt til å sørge for at det ikke er i forfall. Videre har du rett til å bestemme hvem som skal gravlegges der. Dersom du ønsker å overføre festeretten til en annen person, må det skje med samtykke fra kirkekontoret.

Dersom en fester dør skal dødsboet melde fra til kirkekontoret om hvem festet ønskes overført til.

Til deg som vil være tilstede ved urnenedsetting

 

Når kisten gravlegges er det nesten alltid noen etterlatte tilstede ved graven under handlingen. Men når en urne gravlegges er det ikke selvsagt. Det meldes til kirkekontoret dersom en vil være tilstede. Da avtales også tidspunkt for gravleggingen. Urnen skal i alle fall gravlegges innen seks måneder etter dødsfallet.

 

 

Til deg som skal anskaffe gravminne

 

Det er anledning til å sette opp ett gravminne på hvert gravsted og det kan skje tidligst seks måneder etter gravferden. I mellomtiden ordner kirkegården med et merke med avdødes navn. Når jorda på en kistegrav har sunket tilstrekkelig, vil kirkegårdsbetjeningen sørge for planering og tilsåing av graven.

En bør ta seg god tid ved valg av gravminne og kirkekontoret skal godkjenne det før oppsetting.  Den som er ansvarlig for frigrav eller er fester av gravsted, er ansvarlig for at gravminnet ikke kommer i forfall.

 

·      Gravminnet kan forsynes med tekst, symboler, dekor og fotografier. Alt skal være sømmelig og navn som settes på skal være identisk med den avdøde som er gravlagt i gravstedet.

 

·      Gravminnet skal være solid og tåle de påkjenninger det utsettes for ved vanlig drift og vedlikehold av kirkegården. Lykter, fugler og andre pyntegjenstander på gravminnet kan bare brukes når de er like solide som selve gravminnet.

 

·      Et gravminne til kistegrav kan veie opp til 300 kg og ha en bredde på opp til 85 cm. Høyden og tykkelsen kan være opp til henholdsvis 150 og 60 cm.

 

·      Et gravminne til urnegrav kan veie opp til 150 kg og ha en bredde på opp til 75 cm. Høyden og tykkelsen kan være henholdsvis 80 og 60 cm

 

·      Det skal sikres med forskriftsmessig fundament og stålbolter som forbinder fundament og gravminne. 

 

·      Gravminne på ny kistegrav plasseres i bakkant av graven og blir stående der selv etter at den neste graven i gravstedet er tatt i bruk.

 

 

Til deg som skal pynte graven

 

Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det kan rammes inn av en delt natursteinskant som flukter med terrenget omkring og kan stikke opp til 60 cm frem fra gravminnets bakkant og ha gravminnets bredde.

Planter kan ikke strekke seg ut over plantefeltet eller være høyere enn gravminnet.

 

·      Det er anledning til å pynte med krans, lys i lykt, blomsterbukett m.m., men slike løse pyntegjenstander skal tas bort etter bruk.

 

·      Det er ikke lov å bruke fakkelbokser eller annen åpen flamme på kirkegården.

·      Avfall skal kastes i avfallsbeholdere, jord og planterester i en og restavfall og annet i andre.

 

·      Plantefelt som ikke beplantes skal såes til slik at det er gressbakke på alle sider av gravminnet.

 

·      På kirkekontoret er det mulig å gjøre avtale om stell av plantefelt mot betaling.

 

 

Til deg som skal betale avgifter til kirkegården

 

·      En urnegrav og en enkel kistegrav er fri for betaling i fredningstiden. Men det koster kr.100,– pr. år å feste en grav ved siden av den som tas i bruk. Avgiften forfaller til betaling for 10 år av gangen. Dvs. at det betales kr.1000,– pr. grav for en 10 årsperiode.

 

·      Ved gjenfeste av grav og når fredningstida er opphørt, er festeavgiften kr.100,– pr. år for alle graver.

 

·      Ved kremasjon betales en avgift på kr. 3375,– som tilfaller krematoriet. Fra 1/1–2011 er prisen kr. 4 500,– og evn frakt kr. 500,–.

 

For dem som ikke hadde bopel i Flesberg kommune da dødsfallet fant sted, er betalingsbetingelsene noe annerledes. Kirkekontoret kan gi nærmere opplysninger om det.

 

 

Til deg som skal besøke kirkegården

 

Alle er velkommen til å besøke kirkegårdene i Flesberg kommune. Men opphold og ferdsel må skje med en verdighet som kirkegårdens egenart tilsier. Besøkende skal så vidt mulig ferdes gående og hunder skal føres i bånd.

Hvis det er behov for kjøring med bil på kirkegården, må det innhentes tillatelse fra kirkekontoret.

 

Denne orienteringen er utarbeidet på bakgrunn av lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) av 7.juni 1996, forskrifter til loven og vedtekter for kirkegårdene i Flesberg.

 

Disse dokumentene fås ved henvendelse til kirkekontoret

 

 

Orienteringen er utarbeidet 29.juni 2010 og er utgitt av Flesberg kirkelige fellesråd

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Lampelandhagan 7
3623 LAMPELAND


Konstituert Kirkeverge

Solveig Endeberg Mobil 91543946

Sokneprest Stig Kaarstad
Mobil: 47282892